PROUD คือ แบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้หญิงรูปร่างพิเศษ โดยเลือกสรรค์เนื้อผ้าคุณภาพดี รวมถึงขั้นตอนการออกแบบและตัดเย็บที่ประณีต คุณจึงสามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์ “พราว” ได้ในหลากหลายโอกาส

เสื้อผ้าผู้หญิงรูปร่างพิเศษ PROUD ภายใต้ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2523 ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิม บมจ.402) โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมทั้งในและต่างประเทศ